Kyrkslätts pensionärer rf

ÄLDRERÅDET I KYRKSLÄTT

Äldrerådets huvuduppgift är att följa med äldreomsorgens utveckling och samhälleliga frågor som berör den äldre befolkningen och påverka dessa verksamheter.

Bevaka att frågor som är viktiga för de äldre i kommunen beaktas i olika kommunala organ och att seniorernas sakkunskap förmedlas till dessa.

Befrämja den äldre befolkningens jämbördiga deltagande i samhällets olika verksamheter såsom utbildning, social service, hälsovård, kultur- och fritidsevenemang samt andra kommunala serviceformer.

Vara ett rådgivande organ för förslag samt ge utlåtanden i frågor som rör den äldre befolkningen.

Främja samarbetet mellan myndigheterna, den äldre befolkningen och äldreorganisationerna i kommunen. Alla  pensionärsföreningar i kommunen har en representant i äldrerådet.

Följa med och aktivt främja den äldre befolkningens möjligheter att delta i och påverka det allmänna beslutsfattandet.

Följa med och påverka utvecklingen av de äldres behov i kommunen.

Påverka planeringen och uppbyggandet av miljön så, att offentliga utrymmen också kan användas av dem, vilkas förmåga att röra sig, fungera och orientera sig är begränsad på grund av ålder, handikapp eller sjukdom.

Sköta om information av de frågor äldre rådet har behandlat.

Sköta övriga till äldre rådets verksamhetsområde hörande och av kommunstyrelsen bestämda uppgifter. För närvarande aktuella (1.12.2020):

- SENIORLINJEN:    040 1269 900 ger  servicehandledning och rådgivning - vi hänvisar dig till den rätta yrkespersonen enligt dina behov.

- FÄRDTJÄNSTEN: senast bads kommentarer angående instruktioner för chaufför.

- FRIKORT för Simhallen och konditionsrummet initiativ sänkt ålder från 70 till 68.

- SOTE   sv.SOHÄ   välfärdsområden 1.1.2023.

- BYGGNADSPLANER

- UTLÅTANDE före saker godkänns i nämnderna som berör den äldre befolkningen.

Representanter för Kyrkslätts pensionärer rf i Äldrerådet i Kyrkslätt  under åren 2019 - 2021 :

Ordinarie medlem:

Ordf. Kaj Sjöblom      tel.  040-5451132   e-post: kajjohan45@gmail.com

Suppleant:

Barbro Henriksén      tel.  040-7042967,  e-post  barbro.henriksen@kolumbus.fi

Övriga medlemmar i Äldrerådet för perioden 2019 -2021: 

Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry: Pekka Alanen, vice ordf., (Valtteri Rantanen)

Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry: Jukka Tammi, (Reijo Ovaska)

Norra Kyrkslätts Pensionärsförening r.f.: Urban Fellman (Sune Främling)

Kirkkonummen Kansalliset Seniorit ry: Antti Kohvakka, (Maisa Liimatainen)

Kirkkonummi-Siuntion Eläkeläiset ry: Irma Härkönen, (Tuom Tiitinen)

Se även information på Kyrkslätts webbsidor HÄR.

Representanter för kommunens vård- och omsorgsväsende och samhällstekniska väsende:

Kommunstyrelsens representant: Ulf Kjerin 

Vård- och omsorgsnämndens representant: Jukka Tammi

Kommunaltekniska väsendets representant: Seppo Mäkinen

Vård- och omsorgstjänsters representant, äldrerådets sekreterare: Sari Suurjoki-Niemi