Kyrkslätts pensionärer r.f.

Föreningens stadgar

Styrelsen hade utarbetat ett förslag till nya stadgar vilka godkändes av höstmötet 25.11.2019 och senare, med små förtydligande korrigeringar, av Patent och RegisterStyrelsen 20.02.2020. Stadgarna i pdf-format finner du HÄR.

De nya stadgarna innehåller endast smärre förändringar och språkliga moderniseringar, bl.a. kan de stadgeenliga höst- och vårmötena hållas i samband med en månadsträff på hösten och våren.

STADGAR

för

Kyrkslätts pensionärer rf

 

§ 1 NAMN, HEMORT OCH SPRÅK

Föreningens namn är Kyrkslätts pensionärer rf, nedan kallad föreningen, dess hemort är Kyrkslätt. Föreningens språk är svenska.

 

§ 2 SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, vars uppgift är att arbeta för sina medlemmars trivsel och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att:

 • i samråd med Svenska Pensionärsförbundet rf bevaka pensionärernas ekonomiska- och sociala intressen och rättigheter
 • bevaka pensionärernas intressen lokalt och bistå i det kommunala beslutsfattandet i vård- och omsorgsfrågor samt verka för trivsel och trygghet i vardagen
 • informera om och vägleda medlemmarna i pensionsärenden och i övriga förmåner
 • verka som förbindelselänk medlemmar emellan
 • ordna kurser, olika sammankomster, exkursioner, teaterbesök och gruppresor för medlemmarna, samt informations- och mötestillfällen
 • tillsätta olika kommittéer och arbetsgrupper inom föreninge

 

§ 3 MEDLEMMAR

Rätt att ansluta sig till föreningen har alla som godtar föreningens syfte och stadgar.

Till hedersordförande och hedersmedlem kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla en person, som förtjänstfullt verkat till förmån för föreningen.  Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

Rättsligt samfund eller enskild person kan ansluta sig till föreningen som understödande medlem.

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen.

 

§ 4 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV MEDLEM UR FÖRENINGEN

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen, om medlemmen trots påminnelse, inte har erlagt sin medlemsavgift. Styrelsen kan också utesluta en medlem som genom sitt handlande förorsakar föreningen skada.

 

§ 5 DONATIONER OCH TESTAMENTEN

Föreningen har rätt att ta emot donationer och testamenten, grunda fonder samt med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan i sitt namn skaffa sig rättigheter och göra förbindelser.

 

§ 6 STYRELSEN             

Föreningens verksamhet leds av en styrelse, som väljs vid höstmötet.

Styrelsen består av ordföranden och sex till åtta (6-8) ordinarie medlemmar samt två ersättare.

Ordföranden väljs för följande kalenderår. Ordinarie styrelsemedlemmar och ersättare väljs för två kalenderår sålunda, att hälften av dem årligen är i tur att avgå.

Avgående ordinarie styrelsemedlemmar och ersättare kan återväljas.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, samt utser inom eller utom sig en sekreterare och en kassör och övriga nödvändiga funktionärer, samt tillsätter vid behov kommittéer, arbetsgrupper och liknande organ.

Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denna, av viceordföranden, då dessa finner styrelsemöte nödvändigt eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför, då ordföranden eller viceordförande och minst hälften av de ordinarie styrelsemedlemmarna eller ersättarna är närvarande.

Ärenden avgörs med enkel majoritet. Då rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval dock lotten.

 

§ 7 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören, två tillsammans.

 

§ 8 MEDLEMSAVGIFT

Varje medlem i föreningen betalar en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs på höstmötet. Hedersordföranden och hedersmedlemmar befrias från medlemsavgiften.

Styrelsen har rätt att befria enskilda medlemmar från medlemsavgiften, på grund av hög ålder, sjukdom eller medellöshet.

 

§ 9 FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningen håller två ordinarie möten per år. Föreningens vårmöte hålls under tiden februari – maj och höstmötet oktober – december på en av styrelsen fastställd dag.

Styrelsen kallar till föreningens ordinarie möten och extraordinarie möten genom information i en på orten allmänt spridd tidning senast sju dagar före mötet, eller per brev till alla medlemmar. Tidning eller brev kan också vara elektroniska förutsatt att de når medlemmarna på motsvarande sätt.

Extra föreningsmöte sammankallas, då styrelsen finner det påkallat eller då minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Understödande medlem har yttrande-, men inte rösträtt.

Beslut fattas med enkel majoritet; faller rösterna jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval dock lotten.

 

§ 10 ORDINARIE MÖTEN

Vårmöte

På vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Konstateras att mötet är stadgeenligt och beslutfört
 4. Fastställs arbetsordningen för mötet
 5. Presenteras verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående kalenderår samt föredras verksamhetsgranskarnas berättelse
 6. Besluts om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. Övriga ärenden

 

Höstmöte

På höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, viceordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Konstateras att mötet är stadgeenligt och beslutfört
 4. Fastställs arbetsordningen för mötet
 5. Besluts om medlemsavgiftens storlek
 6. Besluts om verksamhetsplan och budget för följande kalenderår
 7. Val av ordföranden för styrelsen för följande kalenderår
 8. Besluts om övriga styrelsemedlemmarnas antal
 9. Val av övriga styrelsemedlemmar och ersättare för de följande kalenderåren istället för dem, som är i tur att avgå
 10. Val av två verksamhetsgranskare och en ersättare
 11. Fastställs sättet för möteskallelsernas publicering
 12. Övriga ärenden

Ärenden, som medlem önskar uppta till behandling på föreningens möte, bör skriftligen anmälas till styrelsen senast 14 dagar före mötet.

 

§ 11 RÄKENSKAPER OCH VERKSAMHETSGRANSKNING

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet och därtill hörande handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna för granskning senast en (1) månad före vårmötet.

Verksamhetsgranskarna skall ge en skriftlig berättelse till vårmötet.

 

§ 12 ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om ändring av stadgarna kan göras genom beslut på ordinarie föreningsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster, som avgetts vid omröstningen.

Av enskild medlem framställt förslag om stadgeändring bör skriftligt inlämnas till styrelsen två (2) veckor före mötet och styrelsen bör ge sitt utlåtande om stadgeändringen.

Föreningen kan upplösas med beslut fattat på ordinarie föreningsmöte. Beslutet om upplösning av föreningen skall fattas med minst trefjärdedels (3/4) röstmajoritet av alla angivna röster. Beslutet bör underställas ett följande möte. Detta möte skall sammankallas på samma sätt som det ordinarie möter. Beslutet bör godkännas med minst trefjärdedels (3/4) röstmajoritet av alla angivna röster. Tidsrummet mellan dessa möten bör vara minst en månad

I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Vid föreningens upplösning tillfaller dess eventuella tillgångar registrerad förening, stiftelse eller annan juridisk person, som främjar de svenskspråkiga pensionärernas intressen och har sin hemort i Kyrkslätt.

 

R.nr: 118.526

FO 3034129-5

Godkända av PRS 20.2.2020